Bích nối bờ quốc tế (International Shore Connection)

Bích nối bờ quốc tế (International Shore Connection)

Bích nối bờ quốc tế (International Shore Connection)
 

Tổng hợp các bài viết về trang thiết bị hàng hải Marequip2301

Tổng hợp các bài viết về trang thiết bị hàng hải Marequip2302
Bích nối bờ quốc tế

Bích nối bờ quốc tế (ICS) là loại họng nối phổ biến được cung cấp cho tất cả các tàu theo yêu cầu của SOLAS. Mục đích của ICS là để dự phòng cho việc nối với bờ hoặc các tàu khác trong trường hợp tàu hư hỏng toàn bộ bơm, hoặc bơm không đủ đáp ứng.

Phần lớn việc sử dụng bích nối bờ quốc tế là cho công việc chữa cháy, nó được giữ ở trên boong để sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào.

Theo SOLAS, tàu trên 500 GT phải trang bị ít nhất một bích nối bờ quốc tế, bích nối bờ quốc tế có kích cỡ tiêu chuẩn như nhau đối với tất cả quốc gia, tất cả các tàu.
 

Tổng hợp các bài viết về trang thiết bị hàng hải Marequip2303
Hộp chứa ICS

Tổng hợp các bài viết về trang thiết bị hàng hải Marequip2304

0386959565