Tiêu chuẩn chức năng đối với thiết bị ghi dữ liệu hành trình trang bị cho tàu biển từ ngày 01/7/2014

Tiêu chuẩn chức năng đối với thiết bị ghi dữ liệu hành trình trang bị cho tàu biển từ ngày 01/7/2014

Tiêu chuẩn chức năng đối với thiết bị ghi dữ liệu hành trình trang bị cho tàu biển từ ngày 1/07/2014

Các thay đổi chủ yếu đối với tiêu chuẩn chức năng của thiết bị VDR bao gồm:

Các sửa đổi đối với tiêu chuẩn chức năng của thiết bị ghi dữ liệu hành trình của tàu (VDR) theo Nghị quyết MSC333(90) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) sẽ được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.Tiêu chuẩn chức năng đối với thiết bị VDR lắp đặt trên tàu từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 được thay đổi nhằm mục đích cập nhật các công nghệ mới và các bài học nhận được từ việc phân tích các sự cố hàng hải trong quá khứ.
  • Hệ thống phải bao gồm phương tiện để thực hiện việc thử chức năng.
  • Bổ sung các yêu cầu về hoạt động đối với phương tiện ghi nổi tự do (float-free recording media) và ghi dài hạn (long-term recording media).
  • Kéo dài thời gian tối thiểu quy định các hạng mục dữ liệu lưu trữ phải được giữ lại lên 30 ngày (720 giờ) đối với phương tiện ghi dài hạn và 48 giờ đối với phương tiện ghi cố định và nổi tự do (fixed and float-free recording media).
  • Các dữ liệu phải được ghi bao gồm:

- Âm thanh buồng lái (ở một số kênh).

- Tín hiệu đện tử của thiết bị hiển thị chính của cả hai rađa bố trí trên tàu.

- Tín hiệu đện tử của thiết bị hiển thị hải đồ điện tử (ECDIS).

- Tình trạng của tất cả các báo động bắt buộc (tham khảo bảng 10.1.1 của Nghị quyết A.1021(26) – “Bộ luật về báo động và chỉ báo năm 2009”).

- Bánh lái – các thiết bị cung cấp năng lượng.

- Lệnh và sự đáp lại liên quan đến máy tàu – chỉ thị trạm điều khiển máy được sử dụng.

- Tất cả các dữ liệu của hệ thống nhận dạng tự động (AIS).

- Lắc ngang của tàu.

- Dữ liệu cấu hình của VDR.

- Nhật ký điện tử.

Tiêu chuẩn chức năng nói trên áp dụng cho thiết bị VDR lắp đặt trên tất cả các tàu khách hoạt động tuyến quốc tế và các tàu hàng hoạt động tuyến quốc tế có tổng dung tích từ 3.000 trở lên từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Đối với thiết bị ghi dữ liệu hành trình đơn giản (S-VDR), tiêu chuẩn chức năng không thay đổi.

Các chủ tàu/ công ty quản lý tàu cần lưu ý:

  • Thiết bị VDR, nếu lắp đặt trên tàu vào hoặc sau ngày 01 tháng 7 năm 2014, phải có tiêu chuẩn chức năng không thấp hơn tiêu chuẩn được quy định tại Nghị quyết MSC.333(90).
  • Thiết bị VDR, nếu lắp đặt trên tàu trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, phải có tiêu chuẩn chức năng không thấp hơn tiêu chuẩn được quy định tại Nghị quyết A.861(20) đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MSC.214(81)                                                                                                                                                                                                                                                  
0386959565