Các quy định mới của Tổ chức Hàng hải quốc tế

Các quy định mới của Tổ chức Hàng hải quốc tế

Các quy định mới của Tổ chức Hàng hải quốc tế.

Tại khóa họp thứ 86 (tháng 6 năm 2009), Ủy ban An toàn Hàng hải (MSC) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã thông qua Nghị quyết MSC.282(86) về sửa đổi, bổ sung đối với Quy định V/19.2.2.3 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS).

1. Trang bị hệ thống thông tin và hiển thị hải đồ điện tử cho tàu đóng mới

Tại khóa họp thứ 86 (tháng 6 năm 2009), Ủy ban An toàn Hàng hải (MSC) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã thông qua Nghị quyết MSC.282(86) về sửa đổi, bổ sung đối với Quy định V/19.2.2.3 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS).

Theo đó, các tàu hàng có tổng dung tích từ 3.000 trở lên nhưng dưới 10.000, không phải là tàu chở dầu, hóa chất hoặc khí hóa lỏng, được đóng từ ngày 01 tháng 7 năm 2014, phải trang bị hệ thống thông tin và hiển thị hải đồ điện tử (ECDIS) từ khi đóng mới.

(Thông tin chi tiết được nêu tại Thông báo kỹ thuật tàu biển số 004KT/10TB ngày 27 tháng 01 năm 2013).

2. Trang bị hệ thống báo động trực ca hàng hải buồng lái cho tàu hiện có

Theo Quy định V/19.2.2.2 của Công ước SOLAS được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MSC.282(86), các tàu hàng có tổng dung tích từ 150 trở lên nhưng dưới 500, được đóng trước ngày 01 tháng 7 năm 2011, phải trang bị hệ thống báo động trực ca hàng hải buồng lái (BNWAS) tại đợt kiểm tra đầu tiên vào hoặc sau ngày 01 tháng 7 năm 2014.

(Thông tin chi tiết được nêu tại Thông báo kỹ thuật tàu biển số 004KT/10TB ngày 27 tháng 01 năm 2013 và 033TI/10TB ngày 13 tháng 12 năm 2010).

3. Thay thế hệ thống nhả và thu hồi xuồng cứu sinh của tàu biển

Nhằm mục đích cải thiện tính an toàn của hệ thống nhả và thu hồi xuồng cứu sinh (lifeboat on-load release and retrieval system – OLRM) trang bị cho tàu biển, tại khóa họp thứ 89 (tháng 5 năm 2011), Uỷ ban MSC đã thông qua Nghị quyết MSC.317(89) sửa đổi, bổ sung đối với Công SOLAS, và Nghị quyết MSC.320(89) sửa đổi, bổ sung đối với Bộ luật quốc tế về các trang thiết bị cứu sinh (LSA), liên quan đến hệ thống OLRM. Các sửa đổi, bổ sung này đã có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Quy định III/1.5 của Công ước SOLAS được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết MSC.317(89) yêu cầu bất kỳ hệ thống nhả và thu hồi xuồng cứu sinh hiện có trên tàu không thoả mãn các mục 4.4.7.6.4 đến 4.4.7.6.6 của Bộ luật LSA sửa đổi đều phải được thay thế bằng thiết bị thỏa mãn các yêu cầu liên quan của Bộ luật LSA không muộn hơn đợt kiểm tra trên đà theo chu kỳ đầu tiên sau ngày 01 tháng 7 năm 2014, nhưng không muộn hơn ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Như vậy, tại đợt kiểm tra trên đà đầu tiên sau ngày 01 tháng 7 năm 2014, hệ thống OLRM của tàu phải được đánh giá, sửa đổi hoặc thay thế (nếu cần thiết) phù hợp với Nghị quyết MSC.317(89) và MSC.320(89) của IMO. Việc kiểm tra và chứng nhận hệ OLRM phải được tiến hành theo một trong các trường hợp dưới đây:

a. Nếu OLRM được đánh giá là “thỏa mãn” thì chủ tàu phải yêu cầu nhà sản xuất tiến hành kiểm tra hệ thống này ở trạng thái mở phù hợp với Phụ lục I của Thông tư MSC.1/Circ.1206/Rev.1 “Các biện pháp ngăn ngừa tai nạn đối với xuồng cứu sinh”. Sau khi kết thúc kiểm tra ở trạng thái mở, OLRM phải được thử hoạt động với sự chứng kiến của đăng kiểm viên. Căn cứ kết quả kiểm tra và thử thỏa mãn, tàu sẽ được cấp báo cáo kiểm tra sự phù hợp của hệ thống OLRM.

b. Nếu OLRM được đánh giá là “thỏa mãn sau khi phải sửa đổi” thì hệ thống này phải được xác nhận là đã được sửa đổi phù hợp với bản vẽ được thẩm định. Sau khi hoàn thành việc sửa đổi và kiểm tra ở trạng thái mở, OLRM phải được thử hoạt động với sự chứng kiến của đăng kiểm viên. Căn cứ kết quả kiểm tra và thử thỏa mãn, tàu sẽ được cấp báo cáo kiểm tra sự phù hợp của hệ thống OLRM.

c. Nếu OLRM được đánh giá là “không thỏa mãn” thì hệ thống này phải được thay thế. Hệ thống OLRM được thay thế phải là kiểu đã được duyệt phù hợp với Nghị quyết MSC.320(89) và MSC.321(89); thông tin về sự phù hợp phải được thể hiện trong giấy chứng nhận phê duyệt kiểu của OLRM. Việc lắp đặt (phù hợp với bản vẽ được duyệt) và việc thử hệ thống OLRM mới phải được tiến hành với sự chứng kiến của đăng kiểm viên. Khi hoàn tất các công việc nêu trên, tàu sẽ được cấp báo cáo kiểm tra sự phù hợp của hệ thống OLRM. Để có thể tiến hành việc thay thế hệ thống OLRM thỏa mãn các quy định của Bộ luật LSA, Chủ tàu phải liên hệ với nhà sản xuất để có được các hướng dẫn chi tiết liên quan.

d. Trong trường hợp hệ thống OLRM không được nhà sản xuất đánh giá và thông báo cho tổ chức có thẩm quyền, chủ tàu không thể liên hệ được với nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất không còn tồn tại, thì hệ thống OLRM hiện có phải được thay mới theo trình tự nêu tại mục c.

(Thông tin chi tiết được nêu tại Thông báo kỹ thuật tàu biển số 030TI/12TB ngày 14 tháng 9 năm 2012).

4. Trang bị cho người cứu hỏa

Tại khóa họp thứ 91 (tháng 11 năm 2012), Ủy ban MSC đã thông qua sửa đổi, bổ sung đối với Công ước SOLAS theo Nghị quyết MSC.338(91) và Bộ luật quốc tế về các hệ thống an toàn chống cháy của tàu (FSS) theo Nghị quyết MSC.339(91). Các sửa đổi, bổ sung này, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2014, đưa ra các quy định mới và quy định sửa đổi đối với dụng cụ thở của bộ trang bị dùng cho người cứu hỏa (fire-fighter’s outfit breathing apparatus) và thiết bị vô tuyến điện thoại cầm tay hai chiều dùng cho đội cứu hỏa (two-way portable radiotelephone apparatus) như sau:

a. Dụng cụ thở của bộ trang bị dùng cho người cứu hỏa

Các thay đổi đối với Quy định II-2/10.10.1 của Công ước SOLAS theo Nghị quyết MSC.338(91) và Bộ luật FSS theo Nghị quyết MSC.339(91) yêu cầu: “Dụng cụ thở sử dụng không khí nén phải được trang bị báo động âm thanh và thiết bị quan sát được bằng mắt hoặc thiết bị khác để đưa ra cảnh báo cho người sử dụng trước khi thể tích không khí trong bình chứa giảm xuống không dưới 200 lít”. Quy định này áp dụng cho tàu được đặt sống chính vào hoặc sau ngày 01 tháng 7 năm 2014. Tàu được đặt sống chính trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 phải tuân thủ quy định không muộn hơn ngày 01 tháng 7 năm 2019.

b. Phương tiện lạp lại khí/ thay thế cho bình chứa khí của dụng cụ thở được dùng trong thực tập.

Quy định mới II-2/15.2.2.6 của Công ước SOLAS theo Nghị quyết MSC.338(91) liên quan đến “Huấn luyện và thực tập trên tàu” yêu cầu tàu phải được trang bị phương tiện nạp lại không khí cho các bình chứa khí của dụng cụ thở được dùng trong thực tập hoặc trên tàu phải có một số lượng thích hợp các bình chứa khí dự trữ để thay thế cho các bình đã được sử dụng. Tất cả các tàu phải tuân thủ yêu cầu này từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

c. Thiết bị vô tuyến điện thoại cầm tay hai chiều dùng cho đội cứu hỏa

Quy định mới II-2/10.10.14 của Công ước SOLAS theo Nghị quyết MSC.338(91) yêu cầu các tàu được đóng vào hoặc sau ngày 01 tháng 7 năm 2014 tối thiểu phải trang bị 02 thiết bị vô tuyến điện thoại cầm tay hai chiều phục vụ cho mục đích liên lạc của mỗi đội cứu hỏa. Các thiết bị vô tuyến điện thoại cầm tay hai chiều này phải là kiểu phòng nổ (explosion-proof) hoặc an toàn thực chất (intrinsically safe). Tàu được đóng trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 phải tuân thủ các yêu cầu này không muộn hơn đợt kiểm tra đầu tiên sau ngày 01 tháng 7 năm 2018.

(Thông tin chi tiết được nêu tại Thông báo kỹ thuật tàu biển số 003TI/14TB ngày 22 tháng 5 năm 2014).

5. Trang bị kế hoạch và quy trình để cứu người trên nước

Quy định mới III/17-1 “Cứu người trên nước” của Công ước SOLAS theo Nghị quyết MSC.338(91) yêu cầu tất cả các tàu đóng từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 phải có kế hoạch và quy trình cụ thể để cứu người trên nước. Các tàu đóng trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 phải tuân thủ quy định này tại đợt kiểm tra chu kỳ hoặc cấp mới trang thiết bị an toàn đầu tiên sau ngày 01 tháng 7 năm 2014.

(Thông tin chi tiết được nêu tại Thông báo kỹ thuật tàu biển số 003TI/14TB ngày 22 tháng 5 năm 2014).

6. Bảo vệ chống tiếng ồn trên tàu

Cũng tại khóa họp thứ 91, Ủy ban MSC đã sửa đổi Quy định II-1/3-12 của Công ước SOLAS về “Bảo vệ chống tiếng ồn” theo Nghị quyết MSC338(19) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Theo đó, các tàu có hợp đồng đóng mới vào hoặc sau ngày 01 tháng 7 năm 2014; hoặc trong trường hợp không có hợp đồng đóng tàu, tàu được đặt sống chính vào hoặc sau ngày 01 tháng 7 năm 2014;hoặc tàu đươc bàn giao sau ngày 01 tháng 7 năm 2018, phải được đóng sao cho việc làm giảm tiếng ồn trên tàu và việc bảo vệ chống tiếng ồn cho người trên tàu phù hợp với Bộ luật về mức độ tiếng ồn trên tàu, được Ủy ban MSC thông qua bằng Nghị quyết MSC.337(91) ngày 30 tháng 11 năm 2012.

(Thông tin chi tiết được nêu tại Thông báo kỹ thuật tàu biển số 004TI/13TB ngày 23 tháng 02 năm 2013).

Nguồn: Cục Đăng kiểm Việt Nam

0386959565